Trets d'identitat

La nostra escola:


- És PÚBLICA, oberta a tots els nens i nenes, sense cap mena de discriminació per raó de llengua, religió, raça, sexe o condició social.

- És ACONFESSIONAL i respectuosa de les diverses creences i concepcions filosòfiques del món i de la vida. 

- Vol donar una visió àmplia i PLURALISTA de la realitat que ens envolta i treballa per crear un marc de tolerància, llibertat  respecte a la diversitat humana, lingüística, religiosa, cultural i social.

- Estimula l’aprenentatge dels valors de la DEMOCRÀCIA i la CONVIVÈNCIA: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg...

- Treballa en la COEDUCACIÓ, entesa com un intent d’educar per a la igualtat de drets i oportunitats, sense cap mena de discriminació per raó del sexe. 

- És OBERTA al seu entorn i a la realitat que l’envolta.

- Utilitza el CATALÀ com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

- Es gestionada amb la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, segons les competències pròpies de cadascú. Aquesta és una GESTIÓ DEMOCRÀTICA, cercant sempre que sigui possible la implicació i l’acord de tots els membres dels òrgans de gestió.A l’escola:


Entenem l’educació com un PROCÉS INTEGRAL que abraça els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne/a, tant en la seva dimensió individual com social.

Afavorim un ENSENYAMENT ACTIU, que implica la participació de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, basat en les seves pròpies experiències i interessos.

Incorporem al nostre currículum les NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, per tal d’afavorir la participació i autonomia de l’alumne/a respecte als seus aprenentatges i familiaritzar-lo/la en l’ús dels instruments d’innovació tecnològica.

Potenciem la RECERCA, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica, tenint en compte la funcionalitat dels aprenentatges, per tal de que no hi hagi desconnexió entre la pràctica escolar i la realitat.

Potenciem l’OBERTURA de l’escola a l’entorn socio-cultural, com a font d’experiències i coneixements i com a àmbit de participació de la comunitat educativa.

Considerem que l’ensenyament ha de ser PERSONALITZAT, adaptat al ritme i les possibilitats d’aprenentatge de cada alumne/a i al seu moment evolutiu i de desenvolupament psicològic.

Valorem no únicament els resultats d’aquest aprenentatge sinó el PROCÉS que segueix cadascú.

Potenciem el TREBALL EN GRUP i l’intercanvi d’experiències, com a font d’enriquiment personal i generador d’actituds de cooperació i diàleg.

AVALUEM DE MANERA GLOBAL I CONTÍNUA el procés d’ensenyament/aprenentatge que té lloc a l’escola, fent servir l’avaluació com a eina per conèixer el punt de partida d’aquest procés i millorar-lo.

Afavorim la CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA de l’acció educativa, mitjançant el treball coordinat dels diferents equips educatius.Treballem l’ORIENTACIÓ, integrant-la en la tasca educativa com a instrument necessari per l’avaluació i seguiment dels diferents processos educatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada